Association of Estonian Printmakers 

Britta Benno “Düstoopiline Tallinn” Kunstihoone galeriis

Tallinna Kunstihoone
PRESSITEADE
17.06.2019
In English • По-русски /scroll down/

Britta Benno sombused tulevikuvaated
Kunstihoone galeriis

20. juunist on Kunstihoone galeriis avatud Britta Benno isikunäitus „Düstoopiline Tallinn“, milles kunstnik teeb katse kujutleda kauget tulevikku. Näitus on otsekui hübriidjoonistustest lõuendil, graafilistest lehtedest ja installatsioonist koosnev imedekamber, milles leiduvad väärisesemed ja kujutised jutustavad katkendliku loo saabuvast hukust.

Näituse kuraator on Siim Preiman.

Näitus avatakse kolmapäeval, 19. juunil kell 18 ja see jääb avatuks 11. augustini.

Teated inimtekkelisest kliimamuutusest muutuvad meedias üha sagedasemaks. Kõikjal maailmas kutsuvad teadlased inimkonda üles radikaalsetele sammudele, sest mustemad stsenaariumid lubavad hukatuslikke tagajärgi juba käesoleva sajandi lõpuks. Britta Benno nägemus meie kodulinnast ei ole futuristlik idealism kõrghoonetega ega tuumaajastu optimism lendavate autodega, vaid antropotseenile kohane pessimism lagunevate hoonete ja nende vahel lokkava taimestikuga.

Oma essees kirjutab kunstnik: „Ma usun loodusesse, taimedesse ja loomadesse, kuid ei jäta ökosüsteemi alles ennasthävitavat inimest. Panustan tulevikku, kus meid enam liigina ei eksisteeri. Kujutades inimesejärgset linnamaastikku, projitseerin ennasthävitava käitumise tänasele Eesti inimesele: meile, kes me tegutseme düstoopilise stsenaariumi eelloos.“

Benno ei anna vihjeid sündmustele, mis inimkonna hukuni viisid. Näitusel on võimalik hetkeks vabaneda olukorra tõsiduse rusuvast tundest ning imetleda piltpostkaarte inimjärgsest ajastust ehk postantropotseenist.

„Mida enam süveneda Benno teostel kujutatusse, seda enam leiame vastanduvat infot. Kas Jaani kirikut ümbritseb tulevikus mets või ookean? Seda vastuolu võiks selgitada erineva aja kujutamine. Aga miks siis on kõik hooned üksteisest eraldi, mitte ei moodusta tavapärast ühtset fronti? Kas need on lumised mäetipud, mida näeme Tallinna linnavalitsuse taga kõrgumas? See ei ole võimalik! Kui just ei… Ehk murdub Euroopa manner kauges tulevikus täpselt Vabaduse väljaku keskelt seitsmeks võrdseks sektoriks, mis üksteisest lahku hakkavad triivima?“ kirjutab näituse kuraator Siim Preiman saatetekstis.

Britta Benno on Tallinnas elav ning töötav joonistus- ja graafikakunstnik. Teda huvitavad erinevad tehnikad ja materjalid ning nende kõrvutamisel ja kombineerimisel avanevad uued perspektiivid. Benno on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia bakalaureuse- ja magistriõppe graafika erialal ning täiendanud end Viini Kunstiakadeemias ja Tallinna Ülikoolis. Praegu on ta Eesti Kunstiakadeemia doktoriõppes. Varasemad isikunäitused: „Lõksus“ Draakoni galeriis 2017. aastal, „Rööprähkleja“ Hobusepea galeriis 2015. aastal ja „Võitlus tuuleveskitega“ Draakoni galeriis 2013. aastal.
Kunstihoone 2019. aasta näituseprogramm pöörab erilist tähelepanu hea olemise võimalikkusele ning ökoloogilisele vastutusele kindla huku tingimustes. Selle teemaderingi ümber koondub viis näitust, millest Britta Benno “Düstoopiline Tallinn” on järjekorras teine. Esimene näitus oli Taavi Suisalu „Valgus ookeanide vahel“ Linnagaleriis ning kolmandana avaneb 21. juunil rahvusvaheline grupinäitus “Hea olemise kunst” kunstihoone suures saalis. Näitustekobara kuraator on Siim Preiman.

Täname: Eesti Kultuurkapital, Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Eesti Kunstnike Liit, Veinisõber, AkzoNobel, Ragnar Neljandi (Nukufilm), Roman Kuznetsov, (Linnateater), Mihkel Kivi, Juhan Vihterpal, Lauri Koppel (Ubu Noir), Eesti Kunstiakadeemia doktorikool, Elnara Taidre, Elo-Hanna Seljamaa, Jaak Tomberg.

Kunstihoone galerii (Vabaduse väljak 6) on avatud kolmapäevast pühapäevani kella 12–19. Sissepääs tasuta.

SA Kunstihoone on kaasaegse kunsti asutus, mille näituseprogrammi näeb kolmes galeriis Tallinna keskväljakul – Tallinna Kunstihoones ning samas lähedal asuvates Linnagaleriis ja Kunstihoone galeriis.

http://www.kunstihoone.ee
http://www.facebook.com/TallinnaKunstihoone/
http://www.instagram.com/tallinnarthall/

Rohkem infot:
Siim Preiman
5343 2526
siim@kunstihoone.ee

Linnavalitusjpg

Foggy visions of the future by Britta Benno
at the Art Hall Gallery

From 20 June, Britta Benno’s solo exhibition “Dystopic Tallinn” will be open at the Art Hall Gallery, where the artist will attempt to depict a distant future. The exhibition is like a treasure trove of hybrid drawings on canvas, prints and an installation, the valuables and depictions of which tell a fragmentary story of impending ruin.

The curator of the exhibition is Siim Preiman.

The exhibition will be opened on Wednesday, 19 June at 6pm and remain open until 11 August.

There has been an increase in the number of reports about human-made climate change in the media. Worldwide, scientists are calling on people to take radical steps because the darkest scenarios predict fatal consequences already by the end of this century. Britta Benno’s vision of our hometown is not futuristic idealism with high-rise buildings nor the optimism of the nuclear age with flying cars, but instead a pessimism more suited to the Anthropocene with crumbling buildings and flourishing vegetation.

In her essay, the artist writes, “I believe in nature, plants and animals, but I don’t allow the self-destructing humans to remain in the ecosystem. I am betting on a version of the future, where we no longer exist as a species. I imagine the post-human urban landscape; I project the self-destructive activity onto today’s Estonians – we who are acting in the prologue to the dystopia.”

Benno does not give any clues as to the events that led to the demise of humanity. It is possible to escape for a moment the devastating emotions caused by the seriousness of the situation and admire the picture postcards of the post human era or the post-Anthropocene.

“The more we delve into what is depicted in Benno’s work, the more we find antipathetic information. Will St. John’s Church be surrounded by forest or sea in the future? This contradiction could be explained by the depiction of different eras. But why are all the buildings separate from each other then and not maintaining the usual uniform front? Are these snowy mountain tops we see rising behind the Tallinn City Government building? That’s not possible! Unless… Perhaps the continent of Europe will break into seven equal sectors in the future precisely at the centre of Freedom Square, which will start drifting apart?” writes the curator of the exhibition, Siim Preiman, in the accompanying text.

Britta Benno is a drawing and printmaking artist living and working in Tallinn. She is interested in various techniques and materials and the new perspectives that appear when they are contrasted and combined. Benno graduated with bachelor and master’s degrees from the printmaking department at the Estonian Academy of Arts and has also studied at the Academy of Fine Arts Vienna and Tallinn University. Currently, she is studying for a doctorate at the Estonian Academy of Arts. Her previous exhibitions include “Trapped” at Draakoni Gallery in 2017, “Multitasker” at Hobusepea Gallery in 2015 and “Tilting at Windmills” at Draakoni Gallery in 2013.

The 2019 exhibition programme at Tallinn Art Hall directs special attention towards the possibility of being good and ecologically responsible in the circumstances of certain ruin. Five exhibitions congregate around this set of themes of which Britta Benno’s “Dystopic Tallinn” is the second. The first exhibition was Taavi Suisalu’s “Ocean Botlights” at the City Gallery, and as the third one, “The Art of Being Good” will be held in the main hall of Tallinn Art Hall. The curator of the series is Siim Preiman.

Thanks to: Estonian Cultural Endowment, Ministry of Culture of the Republic of Estonia, Estonian Artists’ Association, Veinisõber, AkzoNobel, Ragnar Neljandi (Nukufilm), Roman Kuznetsov, (Tallinn City Theatre), Mihkel Kivi, Juhan Vihterpal, Lauri Koppel (Ubu Noir), doctoral school of the Estonian Academy of Arts, Elnara Taidre, Elo-Hanna Seljamaa, Jaak Tomberg

Art Hall Gallery (Vabaduse väljak 6) is open Wednesday till Sunday at 12–7pm. Entrance is free.

The Art Hall Foundation fund is a contemporary art establishment that presents exhibitions in three galleries on the central square of Tallinn – at Tallinn Art Hall and nearby at Tallinn City Gallery and the Art Hall Gallery.

http://www.kunstihoone.ee
http://www.facebook.com/TallinnaKunstihoone/
http://www.instagram.com/tallinnarthall/

For more information:
Siim Preiman
5343 2526
siim@kunstihoone.ee

veneteaterjpg

Туманные картины будущего Бритты Бенно в Галерее Дома искусства

С 20 июня в Галерее Дома искусства работает персональная выставка Бритты Бенно «Дистопический Таллинн», в рамках которой художник пытается представить далекое будущее. Выставка напоминает кунсткамеру c экспозицией из гибридных рисунков на холсте, графических листов и инсталляции. Здесь находятся реликвии и образы, которые представляют фрагменты из рассказов о надвигающейся катастрофе.

Куратор выставки – Сийм Прейман.

Открытие выставки состоится в среду, 19 июня, в 18:00. Выставка будет работать до 11 августа.

В наши дни информация о вызванных деятельностью человека климатических изменениях появляется в прессе все чаще. Ученые по всему миру призывают к радикальным мерам, так как наиболее пессимистические сценарии обещают фатальные последствия уже к концу нынешнего столетия. Видение будущего столицы Эстонии Бритты Бенно – отнюдь не футуристический идеализм с небоскребами или оптимизм ядерной эры с летающими автомобилями, но присущий антропоцену пессимизм разрушающихся зданий, поглощенных буйно разросшейся зеленью.

В своем эссе художник пишет: «Я верю в природу, растения и животных, но не оставляю в экосистеме человека, охваченного вирусом саморазрушения. Я делаю ставку на сценарий будущего, в котором нас как вида больше не существует. Изображая постгуманистический городской ландшафт, я проецирую саморазрушающее поведение на сегодняшних жителей Эстонии – на нас, действующих сегодня, в предыстории этого дистопического сценария».

Бенно рассказывает не о событиях, приведших к гибели человечества. На выставке представляется возможность на некоторое время освободиться от угнетающей серьезности ситуации и полюбоваться на открытки из постчеловеческой эры, или постантропоцена.

«Чем больше вдаемся в детали изображенного Бенно, тем больше нестыковок находим. Окружит ли в будущем Яановскую церковь лес или океан? Это противоречие можно объяснить тем, что на работах изображены разные эпохи. Но почему все здания изображены обособленно, не составляя привычный единый архитектурный фронт? Не заснеженные ли это вершины гор возвышаются позади здания горуправы Таллинна? Это невозможно! Если только не… Может, в далеком будущем материк Евразия распадется именно в центре Площади Свободы на семь равных секторов, которые будут дрейфовать, отдаляясь друг от друга?» – рассуждает куратор Сийм Прейман в своем комментарии к выставке.

Бритта Бенно (род. 1984) – эстонский график и рисовальщик, живет и работает в Таллинне. Ее интересуют различные художественные техники и материалы, а также их сопоставление и синтез, открывающие новые возможности. Бенно получила степень бакалавра и магистра на отделении графики Эстонской академии художеств, пополнила образование в Венской академии художеств и Таллиннском университете. Сейчас она учится в докторантуре Эстонской академии художеств. Среди последних выставок Бенно – «Lõksus» («В ловушке», галерея Драакони, 2017), «Rööprähkleja/Multitasking» («Многозадачник», галерея Хобусепеа, 2015) и «Võitlus tuuleveskitega» («Битва с ветряными мельницами», галерея Драакони, 2013).

В 2019 году выставочная программа Дома искусства уделяет особое внимание возможностям «хорошего бытия», экологической ответственности в условиях неминуемой гибели. Этой теме посвящена серия из пяти выставок, где «Дистопический Таллинн» Бритты Бенно – вторая по счету. Предыдущая – «Свет между океанами» Таави Суйсалу – прошла в Таллиннской Городской галерее. В третьей выставке «Искусство быть хорошим» участвуют художники из разных стран, экспозиция будет выставлена на обозрение с 21 июня в большом зале Дома искусства.

Благодарим: фонд Eesti Kultuurkapital («Эстонский капитал культуры»), Министерство культуры Эстонской Республики, Союз художников Эстонии, Veinisõber, AkzoNobel, Рагнар Нельянди (Nukufilm), Роман Кузнецов (Таллиннский городской театр), Михкель Киви, Юхан Вихтерпал, Лаури Коппель (ателье литографии «Ubu Noir»), докторская школа Эстонской академии художеств, Эльнара Тайдре, Эло-Ханна Сельамаа, Яак Томберг.

Галерея Дома искусства (Вабадузе вяльяк, 6) открыта со среды по воскресенье с 12:00 до 19:00. Вход свободный.

Целевое учреждение «Таллиннский Дом искусства» – институция современного искусства, с чьей выставочной программой можно ознакомиться в трех галереях на центральной площади Таллинна: в Таллиннском Доме искусства и расположенных неподалеку Галерее Дома искусства и Таллиннской Городской галерее.

http://www.kunstihoone.ee
http://www.facebook.com/TallinnaKunstihoone/
http://www.instagram.com/tallinnarthall/

Дополнительная информация:
Сийм Прейман
5343 2526
siim@kunstihoone.ee

1 Kunstihoone_raamisjpg
Eelmine
Inga Heamägi Jäneda mõisahoones
Järgmine
In memoriam Tõnis Vint

Lisa kommentaar

Email again: