Association of Estonian Printmakers 

Evi Tihemets ja August Künnapu. Õnn ja kõik ülejäänu


Alates reedest, 6. maist on Tallinna Linnagaleriis ühisnäitus „Õnn ja kõik ülejäänu“, mis toob kokku kunstnikud Evi Tihemetsa ja August Künnapu – profid ja unistajad, ühtaegu maalilised ja graafilised mõlemad. Näituse kuraator on Tamara Luuk.
Olete oodatud näituse avamisele Tallinna Linnagaleriis neljapäeval, 5. mail kell 18!
„Tugeva ja isepäise, loodusjõudu täis Evi Tihemetsa kõrval näivad väga vastandlikuna August Künnapu haprus, tema jäägitu kultuuris viibija haavatavus. Ent kuigi August loob etteantust usaldades, Evi seda vormides, ja kuigi Augustil õnnestub, aga Evil ehitub, on tulemusena valmiv kunstiteos õnn mõlemale ühtviisi. Ja kui on õnn, siis on ka kõik ülejäänu,“ ütleb näituse kuraator Tamara Luuk.
Mõlemad kõnelevad argistes terminites ja nopivad kujutamisainest kuulsusrikkast või vähem kuulsusrikkast argipäevast ning ajaloost, kuid suhtumine, mis avaldub nende hoiakuis, on erinev. Evi Tihemetsa loovus ja mängumeel väljendub meisterlikus tehnikas ja värvilises kujundlikkuses, August Künnapul lapsemeelselt helges värvi- ja figuurikäsitluses.
Evi areng kunstnikuna käib nüüdisaja ja läbi elatud ajastute stiili- ja mõttesuundadega sünkroonis. Ta on koolitatud teostama pea kõiki kunstižanre: portreid, maastikke, natüürmorte, realistlikke ja abstraktseid kompositsioone. August teeb seda, mida armastab ja usaldab, nii nagu tunneb ja oskab. Natüürmort või loodusvaade teda ei käivita, ta keskendub läbinisti inimesele, kultuuri- ja kunstimaailmale. Mõlemad täidavad oma kohust elu ja kunsti ees rahulikult ning rapsimata. August naivistidele omase „nii hästi ja nii täpselt kui võimalik“, Evi professionaalina, kes oma ameti võimalusi tellida oskab. Erinevalt, nagu see peabki olema, oma kutse järgimises vabadena.
Evi Tihemets (1932) lõpetas riikliku kunstiinstituudi 1958. aastal raamatugraafikuna ja on terve elu tegutsenud vabakutselise kunstnikuna. Ta osales 1960. alguses hoogsalt Eesti kunsti uuendusliikumises, olles üks esimesi, kes tõi meie graafikakunsti värvi ja tugeva üldistusjõuga abstraktse kujundi. Ta on esinenud paljudel isiku- ja rühmanäitustel ning saanud graafikabiennaalide ja -triennaalide preemiaid nii meilt kui ka mujalt, teda on autasustatud Eduard Wiiralti (2011) ja kaks korda Kristjan Raua preemiaga (1992 ja 2013).
August Künnapu (1978) on õppinud Eesti humanitaarinstituudis (1996–1997), aastatel 1997–2002 Eesti kunstiakadeemias arhitektuuri ja aastal 2000 Londonis Slade’i kunstikooli suvekursusel. Aastail 2005–2011 ja 2018. aastast siiani on ta toimetanud Epifaniot, ajatut kultuurilehte eatule lugejale. Tema looming ja näitusetegevus on olnud ja jätkub mitmekesise ning viljakana. Aastal 2007 tunnustati August Künnapu maaliloomingut Konrad Mäe nimelise medaliga ja aastal 2018 Kristjan Raua preemiaga.
Täname Liivi Künnapud, Vilen Künnapud, Alberto Künnapud.
Laupäeval, 7. mail kell 14 toimub näitusel kuraatorituur Tamara Luugiga. Näitus „Õnn ja kõik ülejäänu“ jääb Tallinna Linnagaleriis avatuks kuni 3. juulini 2022.
* * *
From Friday, 6 May, Tallinn City Gallery will host the exhibition Happiness and Everything Else, which brings together artists Evi Tihemets and August Künnapu, professionals and dreamers who are both picturesque and graphic at the same time. The curator of the exhibition is Tamara Luuk.
You are welcome to the opening of the exhibition at Tallinn City Gallery on Thursday, 5 May at 6 pm.
“August Künnapu’s fragility and the vulnerability of his being fully engaged in culture seem to be in sharp contrast to the bold self-awareness and natural power of Evi Tihemets. Künnapu creates, trusting what is given, Tihemets, on the other hand, shapes according to her will. Nevertheless, the work of art in progress brings happiness to both. And when there is happiness, everything else will fall into place,” says Tamara Luuk, the curator of the exhibition.
Both artists speak in everyday terms and select their imagery from the glorious or not so glorious everyday life and history, yet their attitudes differ. Evi Tihemets’ creativity and playfulness are expressed in masterful techniques and colourful imagery, whereas in August Künnapu’s work they manifest in a child-like and cheerful approach to colour and figures.
Tihemets’ development as an artist aligns with the styles and ways of thinking of the current times and she also draws on her experiences across many decades. She was trained to perform almost all genres of art: portraits, landscapes, still-lives, realistic and abstract compositions. Künnapu, on the other hand, does what he loves and trusts, just what feels true to him and what he knows. He has no interest in still-lives or views of nature; instead, he focuses entirely on people and the world of culture and art. Both artists perform their duty to life and art calmly and without a struggle. Künnapu does it “as thoroughly and accurately as possible”, typical of naïve artists, whereas Tihemets works as a professional who knows how to harness the possibilities of her profession. They do it in different ways, as indeed they should be, both freely following their vocation.
Evi Tihemets (1932) graduated from the State Art Institute in 1958 as a book designer and has worked as a freelance artist ever since. In the 1960s she took an active part in the Estonian art innovation movement, being among the first to introduce colourful abstract images into our print art. Tihemets has had many solo and group exhibitions and received prizes from print art triennials in Estonia and elsewhere. She has also received the Eduard Wiiralt Award (2011) and is a two-times recipient of the Kristjan Raud Prize (1992 and 2013).
August Künnapu (1978) studied at the Estonian Institute of Humanities (1996-1997), which was followed by architecture studies at the Estonian Academy of Arts (1997-2001) and a summer course at the Slade School of Art in London (2000). In 2005-2011 and again since 2018 he has been the editor of Epifanio, the timeless cultural newspaper for readers of all ages. In 2007, Künnapu’s paintings were recognised with the Konrad Mägi Medal and Art Award, and in 2018 with the Kristjan Raud Prize.
We would like to thank Liivi Künnapu, Vilen Künnapu, Alberto Künnapu.
On Saturday, 7 May at 2 pm, a curatorial tour with Tamara Luuk will take place at the exhibition. Happiness and Everything Else will remain open at Tallinn City Gallery until 3 July 2022.
* * *
Начиная с пятницы, 6-го мая, в Таллиннской городской галерее можно будет посетить выставку под названием «Счастье и всё остальное», которая объединит работы художников Эви Тихеметс и Аугуста Кюннапу – живописцев и графиков, мастеров и мечтателей. Куратор выставки — Тамара Луук.
Ждем вас на открытиe выставки в Таллиннской городской галерее в четверг, 5-го мая, в 18:00.
Рядом с сильной и своенравной, преисполненной природной силы Эви Тихеметс Аугуст Кюннапу выглядит её прямой противоположностью. Непоколебимая принадлежность Аугустa к миру культуры
делает его чувствительным и уязвимым. Развитие Эви как художника связано с мышлением и стилистическими направлениями не только современности, но и с историей минувших столетий. Ей подвластны практически все жанры искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, реалистические и абстрактные композиции. Аугуст делает то, что любит, чему доверяет, и так, как умеет лучше всего. Натюрморт или пейзаж для него вторичны, он полностью сосредотачивается на человеке. Оба художника выполняют “свой долг” перед жизнью и творчеством в комфортном для них темпе: спокойно и уверенно. Аугуст остаётся верным почерку наивистов и принципy «как можно лучше и аккуратнее», а Эви – как художник, умеющий использовать весь спектр своих профессиональных возможностей, постоянно меняется.
“Несмотря на то, что Аугусту удаётся как будто само собой, а у Эви выстраевается, получающиеся в результате произведения приносят счастье обоим. А если есть счастье, значит, есть и всё остальное”, — говорит куратор выставки Тамара Луук.
Эви Тихеметс (1932) окончила Государственный художественный институт ЭССР в 1958 году по специальности книжной графики и всю жизнь проработала свободным художником. В начале 1960-х годов она активно участвовала в процессе модернизации искусства Эстонии, став одной из первых привнесших цвет и абстрактный образ в местную графику. Oна была удостоена многих наград на графических биеннале и триеннале, a также премии имени Эдуарда Вийральта (2011) и дважды – премии имени Кристьяна Рауда (в1992 и, 2013 годах).
Аугуст Кюннапу (1978) учился в Эстонском гуманитарном институте (1996–1997), после – на факультете отделения Эстонской Академий Искусства (1997–2002). B 2000 году он посещал летние курсы Художественной школы Слейда в Лондоне. В период с 2005 года по 2011 год и с 2018 года по сегодняшний день он является редактором журнала Epifanio. В 2007 году живописное творчество Аугуста Кюннапу было отмечено медалью имени Конрада Мяги, а в 2018 году – премией имени Кристьяна Раудa.
Благодарим Лийви Кюннапу, Вилен Кюннапу, Альберто Кюннапу.
В субботу, 7 мая, в 14:00 состоится кураторская экскурсия по выставке с Тамарой Луук.

Eelmine
Kalli Kalde "Kahe maailma vahel"
Järgmine
Eesti graafikute aastanäitus SEIS! GRAAFIKA!

Lisa kommentaar

Email again: