Mittetulundusühingu Eesti Vabagraafikute Ühendus põhikiri
 
1 Üldsätted 
1. Mittetulundusühing Eesti Vabagraafikute Ühendus
1.1. Mittetulundusühing Eesti Vabagraafikute Ühendus (edaspidi „Ühendus“ või EVÜ) on
professionaalseid graafikaga tegelevaid eesti kunstnikke ühendav vabatahtlik ja
poliitiliselt sõltumatu loominguline liit.
1.2. Ühendus on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis
kehtivast seadusandlusest, oma põhikirjast ja juhtorganite otsustest.
1.3. Ühenduse põhikiri on kinnitatud 10.02.1999. a üldkoosolekul ja on 10.04.1995. a
Ettevõtete, Asutuste ja Organisatsioonide Registri Keskuse poolt registreeritud
samanimelise kodanike ühenduse õigusjärglane.
1.4. Ühenduse majandustegevusest laekuvat tulu kasutatakse Ühenduse põhikirjaliste
eesmärkide saavutamiseks. Ühendus ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel.
Ühendus ei tohi olla täisühingu osanik ega usaldusühingu täisosanik ega juhtida täisvõi
usaldusühingut.

2. Ühenduse asukoht
2.1. Ühenduse tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik.
2.2. Ühenduse asukohaks on Harju maakond, Tallinn 10146

3. Ühenduse organid
3.1. Ühenduse kõrgemaks organiks on Ühenduse üldkoosolek.
3.2. Ühenduse igapäevast tegevust korraldab Ühenduse juhatus.
II Ühenduse eesmärgid

4. EVÜ eesmärkideks on:
4.1. Graafikakunsti viljelemine.
4.2. Oma liikmete majanduslike, juriidiliste ja moraalsete õiguste kaitse.
4.3. Soodsate töötingimuste loomine Ühenduse tegevliikmetele.
4.4. Näituste ja konkursside korraldamine.
4.5. Erialaste täienduskursuste, seminaride, loominguliste komandeeringute
korraldamine.
4.6. Kunstiõpetuse korraldamine, õppematerjalide avaldamine ja levitamine.
4.7. Kirjastamis- ja reklaamitegevus.
4.8. Graafika infopanga loomine, erialase kunstipärandi säilitamine ja kunstisündmuste
jäädvustamine.
4.9. Eesti graafika kollektsiooni loomine, täiendamine ja säilitamine.
4.10. Eesti graafikakunsti müügi ja vahenduse organiseerimine.
4.11. Teiste riikide analoogsete ühenduste abistamine näituste korraldamisel Eesti 
Vabariigis.
4.12. Külaliskunstnikele vajalike töötingimuste loomine.

III Ühenduse pädevus

5. Ühendusel on õigus:
5.1. omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda vastavaid kohustusi, olla hagejaks
või kostjaks kohtus;
5.2. astuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ning välisriikide juriidiliste ja
füüsiliste isikutega, arendada nendega koostöösidemeid, olla rahvusvaheliste
organisatsioonide liige;
5.3. asutada juriidilisi isikuid vastavalt oma põhikirjalistele eesmärkidele;
5.4. omandada, rentida ja võõrandada põhikirjaliseks tegevuseks vajalikku kinnis- ja
vallasvara.


IV Liikmelisus

6. Ühenduse liikmeteks võivad olla kutselised graafikaga tegelevad kunstnikud ja
juriidilised isikud, edaspidi „liikmesorganisatsioonid“, kes oma tegevusega toetavad
Ühenduse põhikirjalisi eesmärke.
6.1. Ühenduse liikmeskond jaguneb:
1. tegevliikmed; 
2. auliikmed;
3. toetajaliikmed.
6.2. Ühenduse tegev-, au- ja toetajaliikmete pädevuse määrab Ühenduse juhatus.

7. Ühenduse liikmeks vastuvõtmise kord.
7.1. Liikmestaatuse taotlemiseks esitab põhikirja nõuetele vastav isik juhatusele
avalduse.
7.2. Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine toimub juhatuse otsusega.
7.3. Juhatus kehtestab protseduuri liikmete vastuvõtmiseks ja väljaarvamiseks.

8. Liikmelisuse mitteüleantavus
8.1. Liikmelisust Ühenduses ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda (välja arvatud
põhikirja p.-s 14.2. näidatud) ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma või
juriidilise isiku tegevuse lõpetamise puhul tema liikmelisus Ühenduses lõpeb.

9. Liikme väljaarvamine Ühendusest
9.1. Liige arvatakse välja Ühendusest juhatuse otsusega. 
9.2. Liikme Ühendusest väljaarvamise aluseks on:
9.2.1. Ühenduse põhikirja või juhtorganite otsuste süüline ja järjepidev mittetäitmine
vähemalt kahe (2) aasta jooksul;
9.2.2. Ühenduse või Ühenduse liikmete huvide oluline kahjustamine või au teotamine,
samuti teod, mis on vastuolus heade kommete või põhiseadusliku korraga;
9.2.3. Üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu mittetasumine ilma mõjuva
põhjuseta vähemalt kahe (2) aasta jooksul;
9.2.4. Liikmesorganisatsioonide puhul – likvideerimine või Ühenduse põhikirjalisi
eesmärke toetava tegevuse puudumine kahe (2) aasta jooksul;
9.2.5. Liikme avaldus Ühendusest väljaastumiseks, kusjuures Ühendusest lahkumise
avaldused vaatab läbi Ühenduse juhatus.

10. Vastutuse välistamine
Ühendus ei vastuta oma liikmete kohustuste eest ja Ühenduse liikmed ei vastuta
Ühenduse kohustuste eest.

11. Liikmete õigused
Ühenduse liikmel on õigus:
11.1. osaleda Ühenduse liikmete üldkoosolekul, valida ja olla valitud Ühenduse juht- ja
tööorganitesse;
11.2. kasutada Ühenduse liikmetele selle juhtorganite otsuste alusel tehtavaid soodustusi;
11.3. algatada üldkoosoleku kokkukutsumise menetlus põhikirjas sätestatud korras;
11.4. teha ettepanekuid Ühenduse põhikirja muutmiseks;
11.5. algatada programme ja projekte Ühenduse põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;
11.6. esitada juhatusele või üldkoosolekule ettepanekuid Ühenduse töö kohta ja kaebusi
Ühenduse juhtorganite tegevuse kohta. Ettepanekud ja kaebused üldkoosolekule peavad
olema esitatud vähemalt kaks nädalat enne üldkoosolekut;
11.7. saada teavet Ühenduse ja tema organite tegevuse ja vastuvõetud otsuste kohta, tutvuda
Ühenduse asukohas Ühenduse tegevust kajastavate dokumentidega ja Ühendus
kirjavahetuseda, välja arvatud info, mis võib kahjustada Ühenduse koostööpartnerite või
konkursil osalejate majanduslikke või muid tähelepanuväärseid huvisid;
11.8. osaleda Ühenduse poolt organiseeritud üritustel;
11.9. kasutada Ühenduse valduses olevaid ateljeesid ja töökodasid vastavalt Ühenduse pool
kehtestatud tingimustele;
11.10. lahkuda Ühendusest või peatada oma liikmelisus tema poolt soovitud ajaks.

12. Liikmete kohustused
Ühenduse liige on kohustatud:
12.1. järgima Ühenduse põhikirja sätteid ja juhtorganite otsuseid;
12.2. tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu;
12.3. suhetes teiste Ühenduse liikmetega juhinduma headest tavadest ja kollegiaalsuse
põhimõttest;
12.4. iga Ühenduse liige peab hoiduma igasugusest tegevusest, mis kahjustaks
Ühenduse materiaalset olukorda või mainet;
12.5. informeerima Ühendust oma kontaktandmete muutumisest.


13. Liikmete vastutus
Ühenduse liige vastutab endale vabatahtlikult võetud kohustuste mittetäitmise tõttu
Ühendusele süüliselt tekitatud kahju eest;


V Ühenduse juhtimine

14. Üldkoosolek
14. 1. Ühenduse kõrgemaks organiks on Ühenduse liikmete üldkoosolek, millel võivad osaleda kõik Ühenduse liikmed.
14.2. Ühenduse liige võib volitada kirjalikult teist Ühenduse liiget ennast üldkoosolekul esindama. Igal Ühenduse liikmel on hääletamisel üks hääl.

15. Üldkoosoleku pädevus
Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
15.1. Ühenduse põhikirja muutmine;
15.2. Ühenduse tegevuse eesmärkide muutmine;
15.3. Ühenduse juhatuse tegevusaruande ja aasta majandusaruande ärakuulamine ja nende kinnitamine;
15.4. Ühenduse eelarve kinnitamine;
15.5. Ühenduse tegevusprogrammide kinnitamine
15.6. Revisjonikomisjoni järelduste ärakuulamine;
15.7. Ühenduse juhatuse valimine
15.8. Revisjonikomisjoni valimine;
15.9. Otsuste vastuvõtmine kõigis Ühenduse tegevust puudutavates küsimustes;
15.10. Resolutsioonide ja pöördumiste vastuvõtmine kõigis siseriiklikes ja rahvusvahelistes
küsimustes, mis seonduvad Ühenduse huvidega;
15.11. Kinnisvaratehingute tegemise otsustamine, muu varaga läbiviidavate tehingute
tegemise korra kinnitamine;
15.12. Juhatuse liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja
selles lepingus või nõudes esindaja määramine. Küsimuse otsustamisel ei osale huvitatud isik;
15.13. Ühenduse liikmete liikmemaksu suuruse kehtestamine;
15.14. vajadusel aukohtu liikmete valimine ja aukohtu reglemendi kinnitamine;
15.15. Ühenduse astumine Eesti Vabariigis tegutseva või rahvusvahelise organisatsiooni
liikmeks;
15.16. Ühenduse lõpetamise, jagunemise ja teise mittetulundusühinguga liitumise
otsustamine.

16. Üldkoosoleku kokkukutsumine 
16.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt 1 kord aastas.
16.2. Vajadusel võivad vähemalt 1/10 Ühenduse liikmetest üldkoosoleku kokku kutsuda ja
määrata selle päevakorra omal algatusel.
16.3. Üldkoosoleku kokkukutsumist ja selle päevakorrast tuleb kõigile Ühenduse liikmetele
kirjalikult vähemalt 14 päeva ette teatada.
16.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selle osaleb isiklikult või oma volitatud esindajate kaudu üle poole Ühenduse liikmetest.
16.5. Kui üldkoosolek pole otsustusvõimeline, siis kutsub juhatus 1 nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku, mis on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata osavõtvate või esindatud
liikmete arvust tingimusel, et neid on vähemalt kaks.


17. Üldkoosoleku otsus
17.1. Üldkoosolek on õigustatud vastu võtma otsuseid vaid nendes küsimustes, mis on
eelnevalt üldkoosolekut kokku kutsudes kirjaliku päevakorraga liikmetele teatavaks tehtud.
17.2. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
17.3. Otsus Ühenduse lõpetamiseks, jagunemiseks või liitumiseks teise mittetulundusühinguga on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle kahe kolmandiku (2/3) üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
17.4. Ühenduse tegevuse eesmärkide muutmiseks on vajalik kõigi Ühenduse liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
17.5. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui selle
poolt hääletavad kirjalikult kõik ühenduse liikmed.

18. Hääletamine üldkoosolekul
18.1. Üldreeglina on üldkoosolekul hääletamine avalik.
18.2. Hääletamine Ühenduse juhatuse valimisel ja revisjoni komisjoni valimisel on
salajane, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
18.3. Häältelugemiseks avalikul ja salajasel hääletamisel moodustab üldkoosolek
häältelugemiskomisjoni.

19. Juhatus
19.1. Juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek, kusjuures neid ei tohi olla vähem kui 3
ja rohkem kui 5.
19.2. Juhatuse volitused kestavad 2 aastat. Juhatuse või mõne tema liikme võib
üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda.

20. Juhatuse pädevus
20.1. Juhatus korraldab Ühenduse igapäevast tegevust vastavalt seadusele, Ühenduse
põhikirjale ja üldkoosoleku otsusele.
20.2. Juhatus võtab vastu otsuseid kõigis Ühenduse tegevusega seotud või Ühenduse
huvisid puudutavates küsimustes, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud koosoleku
pädevusse.
20.3. Juhatus võib teha tehinguid Ühenduse kinnisvaradega vastavalt üldkoosoleku
otsusele, muude varade puhul üldkoosoleku poolt kehtestatud korra alusel.
20.4. Õigus esindada Ühendust õigustoimingutes on kõigil juhatuse liikmetel, kuid
allkirjaõigus kõigil finantsdokumentidel on juhatuse esimehele ja juhatuse poolt
selleks valitud ühel juhatuse liikmel.
20.5. Juhatus korraldab Ühenduse liikmete informeerimist Ühenduse tegevust
puudutavates küsimustes.
20.6. Juhatus kutsub kokku Ühenduse üldkoosoleku.
20.7. Juhatus esitab üldkoosolekule hiljemalt 1. aprilliks eelmise majandusaasta aruande.
20.8. Juhatus võtab avalduse alusel vastu uusi Ühendusse astuda soovivaid liikmeid ja
arvab välja Ühendusest lahkuvaid liikmeid.
20.9. Juhatus kinnitab Ühenduse palgaliste töötajate palgamäärad ja tööjuhendid.
20.10. Juhatuse kompetentsis on töörühmade ja komisjonide moodustamine ja
nende aruannete ärakuulamine.
20.11. Juhatus valib Ühenduse juhatuse esimehe ja aseesimehe ning vajaduse korral
teostab nende tagasikutsumise.
20.12. Juhatus tegeleb au- ja toetajaliikmete kutsumisega ja otsustab nende
pädevuse.
20.13. Juhatus tegeleb Ühenduse liikmemaksude kogumisega.
20.14. Juhatus valib esindajaid teistesse kunstiorganisatsioonidesse, žüriidesse ja
töögruppidesse.

21. Juhatuse otsus
21.1. Juhatus võib vastu võtta otsuseid kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse
liikmetest.
21.2. Juhatuse otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul oalenud
juhatuse liikmetest.
21.3. Juhatus võib otsuse vastu võtta koosolekut kokku kutsumata kui selle poolt hääletavad
kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

22. Juhatuse esimees
22.1. korraldab juhatuse tegevust, annab sellest aru juhatusele ja juhatab selle koosolekuid.
22.2. juhatab koosolekuid.
22.3. esindab Ühendust kõigis ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides.
22.4. sõlmib Ühenduse nimel lepinguid ja kokkuleppeid.
22.5. avab pankades arveldus- ja muid arveid.
22.6. annab välja volitusi ja soovitusi.
22.7. viib ellu juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid.

VI Ühenduse varad

23. Ühenduse varad
23.1. Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks võib Ühendus tegeleda majandustegevusega
Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud piirides.
23.2. Ühenduse varad moodustuvad:
– annetustest ja pärandvarast;
– sihtannetustest, mille eesmärk on kooskõlas Ühenduse põhikirjaga;
– seadusega lubatud majandustegevuse tuludest;
– tuluüritustelt laekuvast tulust;
– võlakirjade, aktsiate ja investeerimisfondide osakute müügist;
– Ühenduse poolt asutatud juriidiliste isikute osakute müügist;
– Ühenduse poolt asutatud juriidiliste isikute tegevusest;
– rahaliste vahendite hoiustamisest;
– liikmemaksudest;
– kinnis- ja vallasvara omandamise tehingutest;
– muust seadusega lubatud tulutoovast tegevusest.
23.3. Ühendus vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
23.4. Ühendus võidakse vabastada maksudest riigi ja kohalikku eelarvesse vastavalt Eesti
Vabariigi seadustele.

24. Ühenduse majandustegevuse ja arvestuse kontroll
24.1. Ühenduse rahalisi vahendeid hoitakse juhatuse poolt valitud pangas.

25. Ühenduse raamatupidamine
25.1. Ühenduse raamatupidamist peetakse vastavalt kehtivale seadusele heade
raamatupidamistavade kohaselt.
25.2. Ühenduse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

VII Ühenduse ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

26. Ühenduse ühinemine ja jagunemine
26.1. Ühenduse ühinemine ja jagunemine toimub seadusega sätestatud korras.

27. Ühenduse lõpetamine
27.1. Ühendus lõpetatakse:
27.1.1. üldkoosoleku otsusega;
27.1.2. pankrotimenetlusega;
27.1.3. liikmete arvu vähenemisel alla kahe isiku;
27.1.4. üldkoosoleku võimetusel moodustada Ühenduse põhikirjalisi organeid;
27.1.5. muudel seaduses sätestatud alustel.
27.2. Ühenduse likvideerijateks on juhatuse liikmed kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.

28. Ühenduse lõpetamisest järelejääv vara
28.1. Ühenduse lõpetamisel pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja
raha deponeerimist antakse ülejäänud vara kunstiga tegelevatele institutsioonidele, kes
on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute või sihtasutuste nimekirja.

29. Ühenduse tegutsemise tähtaeg
29.1. Ühendus on loodud tähtaega määramata.